NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS KONKURRANSEREGLER 


Norsk Billedhoggerforening (NBF) har siden 1946 arbeidet for å sikre kvalitet og profesjonalitet innenfor sitt fagområde. NBFs konkurranseregler skal legges til grunn for alle oppdrag som er basert på konkurranse og som gjennomføres i samarbeid med NBF.

 

1. Forberedelse av konkurranser
Oppdragsgiver som ønsker NBFs bistand til å gjennomføre konkurranse som grunnlag for oppdrag, sender en redegjørelse om prosjektet til NBF.

Redegjørelsen må inneholde nødvendige opplysninger om

 • Oppdragets art
 • Økonomisk ramme og sikkerhet for prosjektet
 • Tidsramme for gjennomføring
 • Eventuelle spesielle ønsker eller krav til oppdragets utførelse
   

2. Konkurranseavtale
NBFs styre tar standpunkt til redegjørelsen og utarbeider med den som grunnlag, et forslag til Konkurranseavtale mellom NBF og oppdragsgiver. Oppdragsgiver forplikter seg ved signering av avtalen til at oppdraget kommer til utførelse dersom juryen kårer en vinner.

3. Konkurranseformer
Valg av konkurranseform avhenger av oppdragets rammer.

 • Åpen konkurranse
  Utlysningen av en åpen konkurranse skal skje så bredt som mulig.

Konkurransen tillater alle interessenter å sende inn forslag for juryering. Deltagerne får ikke honorar, men et antall innsendte forslag premieres etter juryens rangering. 

Konkurranseprogrammet kan åpne for også å invitere et mindre antall kunstnere til å levere forslag. De inviterte kunstnerne honoreres for sitt arbeid med forslagene.

Utlysningen av konkurransen skal oppgi om det inviteres kunstnere. Med mindre annet fremgår av konkurranseprogrammet, skal juryering av forslag i åpne konkurranser skje med full anonymitet. Med mindre annet fremgår av konkurranseprogrammet, skal det deles ut 1., 2. og 3. premie.

Den kunstner som mottar 1. premie innstilles til utførelse av oppdraget. Juryen er dog ikke forpliktet til å kåre en vinner.

Det totale premiebeløpet skal deles ut selv om det ikke kåres  en vinner.  

 • Åpen idékonkurranse
  Konkurransen tillater alle interessenter å sende inn forslag for juryering. Kravene til de innleverte forslagene bør være begrenset til tekst og todimensjonale visuelle beskrivelser.

Med mindre annet fremgår av konkurranseprogrammet, skal det deles ut 1., 2. og 3. premie. Juryen kan etter vurdering gå videre til direkte oppdrag eller invitere et utvalg av deltakerne videre til en lukket konkurranse.

 • Åpen prekvalifisering
  Interessenter oppfordres til å sende inn en presentasjon av kunstnerskap samt CV. Det bør også etterspørres en kortfattet tekst hvor deltakerne begrunner sin interesse for oppdraget.  Utlysningen skal gjøre det klart at man ved åpen prekvalifisering ikke ønsker forslag til konkrete løsninger.

NBFs styre vurderer de innsendte presentasjoner og velger ut deltagere som inviteres til å delta i påfølgende lukket konkurranse om forslag.

I tilfeller hvor utlysningen åpner for det, vil prekvalifisering kunne føre til direkte oppdrag.

Dersom juryen finner det nødvendig, kan den invitere et mindre antall kunstnere som ikke har deltatt i den åpne prekvalifiseringskonkurranse til også å levere forslag til den lukkede konkurransen. Øvrige deltakere skal i slikt tilfelle få opplyst at det også inviteres kunstnere.

 • Lukket prekvalifisering til konkurranse eller direkte oppdrag
  NBFs styre velger ut et antall kunstnere som oppfordres til å sende inn en presentasjon av kunstnerskap samt CV. Juryen vurderer de innsendte presentasjonene og velger ut deltagere til lukket konkurranse eller direkteoppdrag.
   
 • Lukket konkurranse
  NBFs styre velger ut et antall kunstnere som inviteres til å levere forslag. Forslagene honoreres.  I denne konkurranseformen bør det etterstrebes at en eller flere av de inviterte er uetablerte kunstnere. Det kåres normalt en vinner til utførelse av oppdraget.

4. Utarbeidelse av konkurranseprogram
NBFs styre utarbeider konkurranseprogram på bakgrunn av opplysninger i den inngåtte konkurranseavtale. Oppdragsgiver og jury skal forelegges konkurranseprogrammet for uttalelse før endelig beslutning. NBFs styre vedtar konkurranseform og konkurranseprogram.

Konkurranseprogrammet skal minimum inneholde en tydelig beskrivelse av oppgaven, oppgi all relevant informasjon knyttet til utførelsen av oppdraget, opplyse om valgt konkurranseform, opplyse om juryens sammensetning, opplyse om størrelse på premier, honorar og oppdragssum, angi tidsrammer og krav til innsendt materiale.

Etter vedtakelse av konkurranseprogram må det ikke finne sted noen forhandlinger mellom juryens medlemmer, oppdragsgiver eller representanter for denne på den ene side, og de konkurrerende kunstnere på den annen.

Eventuelle spørsmål angående forståelsen av konkurranseprogrammet rettes skriftlig til NBFs styre v/ juryens sekretær innen en på forhånd fastsatt frist. Spørsmål besvares under ett innen en på forhånd fastsatt frist og distribueres samtidig til samtlige deltakende kunstnere. Dersom NBFs styre kommer til at den opprinnelige frist for innlevering av konkurranseutkast må utsettes, må en slik avgjørelse meddeles samtidig.

5. Juryen
Juryen oppnevnes snarest mulig etter undertegnet konkurranseavtale foreligger, jfr. pkt 2.

 • Juryens sammensetning:
  Oppdragsgiver og NBF enes om juryens størrelse. NBFs styre oppnevner juryens sekretær, normalt daglig leder, NBF.  

Styret i NBF oppnevner de kunstfaglige representantene til juryen. Disse skal utgjøre juryens stemmeflertall. Leder skal velges blant de kunstfaglige representantene. Leder har dobbelt stemme. Oppdragsgiver oppnevner øvrige jurymedlemmer. 

 • Juryens funksjonstid:
  Juryen trer i funksjon ved konstituering i første møte og utfører sine oppgaver frem til beslutning om direkte oppdrag eller vinnerutkast som skal komme til utførelse, er tatt. Dersom det ikke blir fattet slik beslutning, og NBF og oppdragsgiver ikke finner grunnlag for å utlyse ny konkurranse, anses likeledes juryens funksjonstid som avsluttet.
   
 • Juryens oppgaver:
  Juryen skal forestå juryering/ rangering av innkomne forslag og foreta beslutning om premiering eller eventuelt direkte oppdrag, eller vinnerutkast som skal komme til utførelse. Dersom juryen ikke finner å kunne gi direkte oppdrag eller utpeke en vinner, må ny konkurranse vurderes i samråd med oppdragsgiver.
   
 • Rammer for juryens evaluering:
  Juryen er beslutningsdyktig når den er fulltallig. I tilfelle fravær må personlig, og på forhånd valgt, vararepresentant være til stede.

Beslutninger fattes normalt ved simpelt flertall.

Juryens bedømmelse av innkomne forslag kan ikke overprøves.

Juryen skal før evalueringsarbeidet tar til gjennomgå samtlige utkast for å undersøke om noen av disse er programstridige. Deretter fattes avgjørelse om de programstridige utkast skal utelukkes.

Dersom en enstemmig jury er av den oppfatning at programavviket er uten vesentlig betydning, kan juryen, etter enstemmig beslutning, vurdere forslaget. Juryen skal i disse tilfeller gi skriftlig begrunnelse for sin beslutning.

Det skal føres protokoll over alle forslag og alle jurybeslutninger. Hvis det er dissens ved premiefordeling eller valg av vinnende forslag, skal dissenterende jurymedlemmer protokollføre en begrunnet dissens. 

6. Offentliggjøring av juryens vurdering
Ved åpen konkurranse og åpen idékonkurranse skal juryens vurdering av de premierte forslag offentliggjøres.

Ved åpen prekvalifisering, lukket prekvalifisering og ved lukket konkurranse skal juryen gi en skriftlig vurdering av alle de innkomne forslag og sende vurderingen til de involverte kunstnere. I de tilfeller hvor konkurransen har offentlig interesse skal det avholdes en utstilling av de innkomne forslag, der juryens vurderinger gjøres tilgjengelig for allmenheten. Deltakere kan reservere seg mot slik tilgjengeliggjøring. 

7. Utstilling av forslag
I de tilfeller hvor konkurransens økonomi tillater det, skal det avholdes en utstilling. Utstillingen skal synliggjøre alle de innkomne forslagene på en måte som yter hvert enkelt forslag rettferdighet. Utstillingen bør gjøres tilgjengelig for publikum så snart som mulig etter at juryen har avsluttet sitt arbeid, og holde åpent i minst åtte dager.

8. Oppbevaring og sikring av innkomne utkast
Mottatte utkast skal oppbevares forsvarlig under juryerings- og utstillingsperioden. Utkast forsikres i denne periode for en i konkurranseprogrammet fastsatt verdi.

Utkastene returneres etter denne periode kostnadsfritt til deltakere som har oppgitt returadresse. Dersom returadresse ikke er oppgitt, plikter deltaker selv å avhente utkastet senest 1 mnd. etter juyerings- og utstillingsperioden er over. Etter dette tidspunkt frasier NBF seg ansvar for utkastene.