Innkalling til NBFs Årsmøte 2017, foreløpig dagsorden.

Kjære NBF-medlem,
du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2017.

Tid: Tirsdag 7. mars 2017, kl. 18.00

Sted: Billedhoggerforeningen, Hekkveien 5, Oslo. 

I løpet av møtet vil det bli en pause med forfriskninger, etter møtet serveres et enkelt måltid. 

Foreløpig dagsorden med forslag til forretningsorden finner du ved å klikke her.  Endelig dagsorden og samtlige sakspapirer sendes ut i begynnelsen av uke 8. 

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

1) Saker til årsmøtet

2) Mal for saker til behandling på årsmøtet

3) Kandidater til NBFs verv

4) Forretningsorden

5) Valgprosedyre

___________

1) Saker til årsmøtet

NBFs vedtekter § 5-7:

«Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet.»

Medlemmer som ønsker å fremme saker til behandling på årsmøtet, bes om å sende disse til styret via administrasjonens e-postadresse:

nbf@skulptur.no

Merk mailen «Sak til årsmøtet - forslag fra medlem» 

FRIST: 7. februar

___________

2) Mal for saker til behandling på årsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet settes opp etter følgende mal:

  1. Overskrift
  2. Navn på forslagsstiller
  3. Ingress: Kort beskrivelse av sakens hovedproblemstilling
  4. Saksbeskrivelse: Argumentasjon/ begrunnelse for at saken fremmes, beskrivelse av eventuelle konsekvenser. (Spesielt viktig for forslag om vedtektsendringer)
  5. Forslag til vedtak: Konkret og klar tekst, formulert på en måte som det kan stemmes over. For vedtektsendringer må forslag til ny tekst for paragrafen formuleres.

____________

3) Kandidater til NBFs verv

NBFs vedtekter § 5-7:

«Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer.»

NBFs vedtekter § 8-1:

«Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg.»

På valg i år er: 

  • 2 faste styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer til styret
  • 3 faste medlemmer til nominasjonsutvalget
  • 1 varamedlem til nominasjonsutvalget

Forslag til kandidater sendes nominasjonsutvalget via NBFs administrasjon: nbf@skulptur.no

Merk mailen «Kandidatforslag til NBFs verv»

FRIST: 1. februar

OBS: Kandidatforslag som ønsket fremmet uavhengig av nominasjonsutvalgets behandling kan sendes inn frem til 15. februar. 

___________

4) Forretningsorden

Kjøreregler for gjennomføring av årsmøtet fastsettes gjennom at årsmøtet vedtar en forretningsorden i forbindelse med konstitueringen i starten av møtet. 

Styrets forslag til forretningsorden ligger vedlagt. 

(Forretningsorden for NBKs Landsmøter er brukt som som mal)

___________

5) Valgprosedyre

Prosedyren for gjennomføring av valg defineres i forretningsorden. 

Styret ønsker å henlede medlemmenes oppmerksomhet til følgende punkt: 

«Alle kandidater må være presentert for NBFs medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.» (se under «Valg»)

Dette punktet er i overensstemmelse med prosedyren som ble fulgt på årsmøtet i fjor. Styret foreslår at man viderefører fjorårets praksis med at «benkeforslag» meldes inn i forkant, og at medlemmene forelegges alle aktuelle kandidater senest 14 dager før årsmøtet.

Begrunnelse for forslaget: 

• NBF er en landsomfattende organisasjon, ikke alle har mulighet til å stille på årsmøtet i egen person og sender derfor fullmakt. Benkeforslag er i denne sammenhengen problematisk. Medlemmer som pga lang reiseavstand stemmer via fullmakt har ikke anledning til å ta stilling til kandidater som presenteres som følge av benkeforslag på årsmøtet. I praksis utelukkes distriktsmedlemmer fra deler av valget. Dette er lite demokratisk.

• Enkelte benkeforslag kan skje svært spontant. Kandidaten som forespørres på årsmøtet gis ikke nok tid til å ta en grundig vurdering for å påta seg et krevende verv. Årsmøtedeltakerne gis heller ikke nok tid til grundig refleksjon over den aktuelle kandidatens egnethet i forkant av stemmeavgivning.

Medlemmenes demokratiske rett til å forelegge sine kandidatforslag for årsmøtet ivaretas på følgende måte: 

• Medlemmene oppfordres til å sende inn sine forslag om kandidater til NBFs verv innen 15. februar. Dersom man ønsker at nominasjonsutvalget skal vurdere kandidatforslaget, må dette imidlertid sendes NBF noe før, dvs. innen 1. februar. 

• NBFs nominasjonsutvalg tar stilling til alle forslag som er innkommet innen 1. februar før de vedtar sin innstilling. 

• Medlemmer som foreslår kandidater som ikke prioriteres i nominiasjonsutvalgets innstilling, gis anledning til å sende en egen presentasjon av den/ de aktuelle kandidatene. Det lages en egen kandidatliste på bakgrunn av dette. Kandidatene på denne listen er valgbare på lik linje med kandidatene i nominasjonsutvalgets innstilling. 

• Alle aktuelle kandidater for valg må være forespurt og ha bekreftet sitt kandidatur. 

• Kandidatene skal presenteres for NBFs medlemmer og inkludere en kortfattet CV, samt kandidatens egen motivasjon for vervet. I tillegg skal det også informeres om forslagsstillerens navn.

• Presentasjon av samtlige aktuelle kandidater til NBFs verv vil følge sakspapirene som sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.


Vi håper på stort oppmøte den 7. mars!

Vennlig hilsen

NBFs styre og administrasjon, Oslo 6. januar

 

Christine Aspelund             Erik Steen

Styreleder                           Daglig leder