Innkalling til NBFs Årsmøte 2017, foreløpig dagsorden.

Kjære NBF-medlem,
du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2017.

Tid: Tirsdag 7. mars 2017, kl. 18.00

Sted: Billedhoggerforeningen, Hekkveien 5, Oslo. 

I løpet av møtet vil det bli en pause med forfriskninger, etter møtet serveres et enkelt måltid. 

Foreløpig dagsorden med forslag til forretningsorden finner du ved å klikke her.  Endelig dagsorden og samtlige sakspapirer sendes ut i begynnelsen av uke 8. 

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

1) Saker til årsmøtet

2) Mal for saker til behandling på årsmøtet

3) Kandidater til NBFs verv

4) Forretningsorden

5) Valgprosedyre

___________

1) Saker til årsmøtet

NBFs vedtekter § 5-7:

«Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet.»

Medlemmer som ønsker å fremme saker til behandling på årsmøtet, bes om å sende disse til styret via administrasjonens e-postadresse:

nbf@skulptur.no

Merk mailen «Sak til årsmøtet - forslag fra medlem» 

FRIST: 7. februar

___________

2) Mal for saker til behandling på årsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet settes opp etter følgende mal:

  1. Overskrift
  2. Navn på forslagsstiller
  3. Ingress: Kort beskrivelse av sakens hovedproblemstilling
  4. Saksbeskrivelse: Argumentasjon/ begrunnelse for at saken fremmes, beskrivelse av eventuelle konsekvenser. (Spesielt viktig for forslag om vedtektsendringer)
  5. Forslag til vedtak: Konkret og klar tekst, formulert på en måte som det kan stemmes over. For vedtektsendringer må forslag til ny tekst for paragrafen formuleres.

____________

3) Kandidater til NBFs verv

NBFs vedtekter § 5-7:

«Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer.»

NBFs vedtekter § 8-1:

«Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg.»

På valg i år er: 

  • 2 faste styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer til styret
  • 3 faste medlemmer til nominasjonsutvalget
  • 1 varamedlem til nominasjonsutvalget

Forslag til kandidater sendes nominasjonsutvalget via NBFs administrasjon: nbf@skulptur.no

Merk mailen «Kandidatforslag til NBFs verv»

FRIST: 1. februar

OBS: Kandidatforslag som ønsket fremmet uavhengig av nominasjonsutvalgets behandling kan sendes inn frem til 15. februar. 

___________

4) Forretningsorden

Kjøreregler for gjennomføring av årsmøtet fastsettes gjennom at årsmøtet vedtar en forretningsorden i forbindelse med konstitueringen i starten av møtet. 

Styrets forslag til forretningsorden ligger vedlagt. 

(Forretningsorden for NBKs Landsmøter er brukt som som mal)

___________

5) Valgprosedyre

Prosedyren for gjennomføring av valg defineres i forretningsorden. 

Styret ønsker å henlede medlemmenes oppmerksomhet til følgende punkt: 

«Alle kandidater må være presentert for NBFs medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.» (se under «Valg»)

Dette punktet er i overensstemmelse med prosedyren som ble fulgt på årsmøtet i fjor. Styret foreslår at man viderefører fjorårets praksis med at «benkeforslag» meldes inn i forkant, og at medlemmene forelegges alle aktuelle kandidater senest 14 dager før årsmøtet.

Begrunnelse for forslaget: 

• NBF er en landsomfattende organisasjon, ikke alle har mulighet til å stille på årsmøtet i egen person og sender derfor fullmakt. Benkeforslag er i denne sammenhengen problematisk. Medlemmer som pga lang reiseavstand stemmer via fullmakt har ikke anledning til å ta stilling til kandidater som presenteres som følge av benkeforslag på årsmøtet. I praksis utelukkes distriktsmedlemmer fra deler av valget. Dette er lite demokratisk.

• Enkelte benkeforslag kan skje svært spontant. Kandidaten som forespørres på årsmøtet gis ikke nok tid til å ta en grundig vurdering for å påta seg et krevende verv. Årsmøtedeltakerne gis heller ikke nok tid til grundig refleksjon over den aktuelle kandidatens egnethet i forkant av stemmeavgivning.

Medlemmenes demokratiske rett til å forelegge sine kandidatforslag for årsmøtet ivaretas på følgende måte: 

• Medlemmene oppfordres til å sende inn sine forslag om kandidater til NBFs verv innen 15. februar. Dersom man ønsker at nominasjonsutvalget skal vurdere kandidatforslaget, må dette imidlertid sendes NBF noe før, dvs. innen 1. februar. 

• NBFs nominasjonsutvalg tar stilling til alle forslag som er innkommet innen 1. februar før de vedtar sin innstilling. 

• Medlemmer som foreslår kandidater som ikke prioriteres i nominiasjonsutvalgets innstilling, gis anledning til å sende en egen presentasjon av den/ de aktuelle kandidatene. Det lages en egen kandidatliste på bakgrunn av dette. Kandidatene på denne listen er valgbare på lik linje med kandidatene i nominasjonsutvalgets innstilling. 

• Alle aktuelle kandidater for valg må være forespurt og ha bekreftet sitt kandidatur. 

• Kandidatene skal presenteres for NBFs medlemmer og inkludere en kortfattet CV, samt kandidatens egen motivasjon for vervet. I tillegg skal det også informeres om forslagsstillerens navn.

• Presentasjon av samtlige aktuelle kandidater til NBFs verv vil følge sakspapirene som sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.


Vi håper på stort oppmøte den 7. mars!

Vennlig hilsen

NBFs styre og administrasjon, Oslo 6. januar

 

Christine Aspelund             Erik Steen

Styreleder                           Daglig leder

OLAV ORUD: MANN OG BAUTA

Søndag 7. juni kl 15.45 avdukes minnesmerket "Mann og bauta" over Olav V, laget av vårt medlem Olav Orud. Sted: nederst i Olav Vs gate, vest for Oslo Rådhus.

Etter avdukningen er det lovet noe utvidet åpningstid på Kunstnernes hus slik at man kan møtes der. De som er invitert i mottagelsen i Rådhuset kommer dit etterpå.
Velkommen!

LILLEBORG: Prekvalifisering

 

NBF utlyser i samarbeid med BRDR. PLACHT AS en prekvalifisering for kunst langs Akerselva.
Akerselva går som en tråd som går gjennom Oslo; fra Maridalsvannet til Oslofjorden. Den har en rik historie og blanding av områder, kulturer og bruksområder. BRDR. PLACHT AS har vært med på å utvikle en strategi for området og de ønsker å tilby en rekke muligheter og steder for kunst ved Akerselva. Det første stedet vil være på Lilleborg.

Lilleborg er i sentrum av Akerselva. Det er en liten enklave av gamle og nye bygninger. Det er et sted hvor folk bor, arbeider, hviler og leker. Med en blanding av kommersiell og kunstnerisk virksomhet som feks. Det Andre Teatret og Kolonihagen Bakeri.
Fokus for området er torget og ønsket plassering for et kunstverk.

Stikkord for kunstverket er:
Inspirerende
Dramatisk
Overraskende
Interaktivt
Kinetisk
Teknisk avansert (vann, lys, lyd)

Bassenget er sentrum av plassen og bør være hovedfokus for kunstverket. Men dette trenger ikke å utelukke kunstverk som strekker seg til elven. I bassenget er det allerede montert teknisk installasjon for bruk av vann.

Prekvalifiseringen vil bli forvaltet i regi av Norsk Billedhoggerforening. Fem kunstnere vil bli valgt ut til en lukket konkurranse.
Interesse meldes til nbf@skulptur.no innen fredag 15. mai 2015.

Vi ber interesserte medlemmer sende oppdatert CV, kort beskrivelse av kunstnerisk ståsted samt relevant bildemateriale av tidligere kunstnerisk praksis. (Ferdige forslag til kunstverk skal ikke sendes)

SPRING DEPOT


17.4 - 16.5 2015
Adresse Maridalsveien 3. Inngang fra gården
Åpent tor - søn 12.00 - 16.00 og etter avtale 

Den Oslo-baserte kunstneren Rachel Dagnall har kuratert og produsert utstillingen Spring Depot for Tenthaus Oslo. Utstillingen er bygd opp rundt en ramme av hylleenheter, opprinnelig et kunstverk av Stefan Schröder med tittelen Archive, my thoughts, your actions, utstilt på Vigeland-museet som en del av Skulpturbiennalen 2013. Hyllene som nå installeres på Tenthaus vil transformere hele galleriet til en lagringsdepot.
Med Siri Austeen, Vanessa Baird, Johan Urban Bergquist, Vanna Bowles, Åsil Bøthun, Sara Christensen, Anna Daniell, Marius Engh, Cassius Fadlabi, Hanne Friis, Ane Graff, Steinar Haga Kristensen, Jon Gundersen, Gisle Harr, Mattias Härenstam, Aksel Høgenhaug, Ignas Krunglevicius, Janne Kruse, Lotte Konow Lund, Ingrid Lønningdal, Eline Mugaas, Terje Nicolaisen, Runa Nymoen Sandnes, Andreas Siqueland, Maria Sundby, Greg Pope, Linn Cecilie Ulvin, Kjell Varvin, Petrine Lillevold Vinje, Mikkel Wettre.                

NILS OLAV BØE: GALLERI SEMMINGSEN

JANINE MAGELSSEN   veggobjekter.
NILS OLAV BØE    fotografier / lydobjekt.

ÅPNING TORSDAG 23. APRIL KL. 18

Janine Magelssen jobber innen flere disipliner, men har sin base i tegning, objekt og installasjon.  Hun jobber i et minimalt og poetisk formspråk. Gjennom et redusert, taktilt formspråk arbeider hun frem fysisk, nærværende ”rom”.  Hun er interessert i hvordan det sanselige kan anspore oppmerksomheten; ikke-verbale soner betrakteren kan ”gå inn i”.
 
Nils Olav Bøe:
Utdannet ved kunstakademiene i Oslo og Bergen. Inntil 1996 arbeidet Bøe med rom installasjoner bestående av lyd, lys, video-projeksjoner og bevegelige/ skulpturelle objekter.
Fra 1996 kom fotokamera inn som et nytt verktøy, der han bygger opp små miniatyr scener, for så å avfotografere dem. Bøe har hatt en rekke utstillinger bl.a. i Berlin, New York, Rio de Janeiro, London, Houston, Reykjavik, Stockholm og Oslo. I 2013 deltok han på utstillingen International Discoveries, Fotofest Biennial Houston, U.S.A. Han er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd, Museet for Samtidskunst, Oslo og Gøteborg Kunstmuseum, i tillegg nasjonale og internasjonale samlere.

gallerisemmingsen.no
Tjuvholmen Allè 6, 0252 Oslo, tlf 22 83 02 52 • ons 11-17, tor 12-20, fre, lør og søn 12-16

Petter Hepsø: PROJECTIONS

bilde_hepsø.jpg

Hå gamle prestegard
28. mars - 31. mai 2015

Petter Hepsø har over ein lang periode arbeida med skulpturar av dyr. Kunstnaren undersøkjer grenseområdet mellom det dyriske og det menneskelige. Medan dyret i kunsthistoria ofte har fungert som spegl for mennesket og deira eigenskapar, let ikkje Hepsø sine skulpturar seg avgrense til etterlikninga. Hepsø ønskjer ikkje å trekkje opp noko form for grense mellom det menneskeleg og det dyriske. Her er det samansmeltinga og møtet mellom dei ulike artane som er sjølve spenningsfeltet. 

I utstillinga i gamle fjoset på Hå gamle prestegard får me sjå heilt nye arbeid, samt somme verk som gjer eit tilbakeblikk på dei siste ti åra.
Les mer her: 

Tips og frister

Det er mye som skjer og mange muligheter der ute.
Her kommer en tipsliste over viktige datoer og hendelser vi har plukket opp de siste dagene:


Først våre egne:


Andre frister: