NBFs Årsmøte & Medlemsmøte

Vårsemesteret er i gang og det står i fagpolitikkens tegn. I tillegg til Billedhoggerforeningens årsmøte, skal det også avholdes landsmøte i NBK.
Vi starter opp med et medlemsmøte med fagpolitisk fokus 5. februar.

NBFs Årsmøte

Du varsles herved om Årsmøte i Norsk Billedhoggerforening:
Tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 i Billedhoggerhuset i Hekkveien 5, Oslo.
Det vil bli servert hjemmelaget suppe og drikke tilnærmet polpriser.
Saker fremmet av medlemmer må være styret i hende innen fredag 13. februar.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrive
3. Årsmelding og regnskap for NBF og Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
4. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
5. Saker fremmet av styret
6. Saker fremmet av medlemmer
 

Medlemsmøte Norsk Billedhoggerforening
Du inviteres herved til medlemsmøte:
Torsdag 5. februar kl. 18.00 i Billedhoggerhuset, Hekkveien 5, Oslo.
Det vil bli enkel servering og drikke tilnærmet polpriser.

Tema: Fagpolitikk!
NBK-leder Hilde Tørdal deltar.
Styret i NBF ønsker innspill og deltakelse fra medlemmene, det er gode grunner til et større fagpolitisk engasjement; møt opp og engasjer deg!
Kulturdepartementet gjennomførte i fjor en utredning om kunstnerøkonomien; mange av oss deltok i Telemarkforsknings datainnsamling vedrørende våre inntekter, og kunstnerorganisasjonene, deriblant Billedhoggerforeningen, ble invitert til å gi innspill (linker nederst på siden).

Rapporten fra utredningen vil bli offentliggjort i slutten av januar, men vi har allerede fått vite at det dokumenteres en nedgang i inntekter av kunstnerisk arbeid: Fra 2006 til 2013 har nedgangen vært på nærmere 10%, regnet som et gjennomsnitt av samtlige kunstnergruppers inntekter av kunstnerisk arbeid. Aller dårligst ut kommer de visuelle kunstnerne, og billedkunstnerne har igjen nederste plassering mht inntekter. Vår gruppe har opplevet en inntektsnedgang på 11,2 % (2006 - 2013). På tross av de seneste års satsning på kultur, har dette ikke kommet «primærnæringen», dvs kunstnerne, til gode. For vår yrkesgruppe kommer ikke disse statistiske fakta som noen overraskelse, mange har merket på kroppen at det har skjedd en utarming av de ordningene som tidligere generasjoner av kunstnere har kjempet frem.

I tillegg til den økonomiske, er det også et annen utvikling som ikke har gått riktig vei: Den handler om det «rommet» i samfunnet kunsten lever i, også her er det utfordringer.

Med støtte fra Fritt Ord gjennomførte forskere ved Universitetet i Oslo i fjor en undersøkelse blant forfattere og visuelle kunstnere om den kunstneriske ytringsfrihetens status i Norge (statusytringsfrihet.no). Rapporten konkluder med et trangere rom for kunstnerisk frihet. Det er all grunn til årvåkenhet når dette skjer samtidig med at nedskjæringer i mediebransjen spesielt rammer kunstkritikere, det blir færre kritikerrøster og mindre omtale av kunst i offentligheten. Nedskjæringer i skolefaget Kunst og håndverk vil på sikt også få konsekvenser i form av mindre kunnskap om kunst i befolkningen.

Med hensyn til fagpolitikk er det mye å ta tak i!

Så er det ikke bare sorte skyer på horisonten mht kunstnerøkonomi: En ny ordning om utstillingshonorar skal på plass. Det er snakk om friske midler, pilotprosjektet fra i fjor utvides.
På medlemsmøtet vil Hilde Tørdal vil fortelle om dette og samtidig informere om sentralstyrets arbeid i forkant av årets landsmøte i NBK.

Nærmere om programmet kommer senere.
Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Norsk Billedhoggerforening
v/ Christine Aspelund

Linker:

http://www.statusytringsfrihet.no//userfiles/Når%20kunstnere%20vurderer%20ytringsfrihet.pdf

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/org/styrer-rad-og-utvalg/Referansegruppe-for-utredning-av-kunstnerokonomien/Mottatte-innspill-til-utredningen-om-kunstnerokonomien/id2010070/?regj_oss=10

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/styrer_raad_utvalg/kunstavdelingen/kunstnerokonomi/norskbilledhoggerforening.pdf