VEDTEKTER FOR NORSK BILLEDHOGGERFORENING
(sist endret av årsmøtet 7. mars 2017)


§ 1 NAVN
Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhuggere.
NBF er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).
NBF er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.


§ 2 FORMÅL
NBF skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser; og arbeide for gode kollegiale forhold. NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere (NBK) i alle saker som angår skulptur.

Gjennom sin virksomhet skal NBF være en aktiv formidler av tredimensjonal samtidskunst og derigjennom arbeide for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur.


§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3-1. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som arbeider innenfor tredimensjonal kunst, og som oppfyller opptakskriterier vedtatt på årsmøtet.
Medlemskap er forbeholdt kunstnere bosatt i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet.
Medlemskap i NBF medfører automatisk medlemskap i NBK.
Søknad om medlemskap rettes skriftlig til NBFs styre.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBF og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til NBF fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i NBF. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBF.

§ 3-3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBF kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår skulptur. Fullmakten er ikke-eksklusiv. (Jfr. Gjeldende bestemmelse i NBKs vedtekter § 2-2)

§ 4 NORSK BILLEDHOGGERFORENINGs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalg (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9)

§ 5 ÅRSMØTET
§ 5-1: Årsmøtet
Årsmøtet er NBFs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for NBFs medlemmer.

§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av NBF har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.

§ 5-4. Observatører
Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
- Styrets årsberetning
- Regnskap med revisjonsberetning
- Saker fremmet av eller gjennom styret.
- Handlingsprogram for kommende periode
- Budsjett for kommende periode
- Fastsettelse av medlemskontingent
- Oppnevninger
- Valg

§ 5-7. Valg
Årsmøtet velger:
5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter)
3 vararepresentanter til styret
Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara)
Revisor når dette er aktuelt
Delegater til NBKs landsmøte. Disse bør fortrinnsvis velges blant NBFs styremedlemmer.
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norsk Billedhoggerforening som er valgbare.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret.
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7 STYRET
§ 7-1. Styret er NBFs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.

§ 7-2. Styret leder NBFs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalg (§ 8) og kunstnerisk råd.
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 7-5. Styret er ansvarlig for foreningens daglige drift og ansetter daglig leder. Styret er NBF’s kunstneriske råd. Det tilstrebes at NBFs styre er representert i NBKs styre. Styret avholder minst 6 styremøter i året og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra møtene.

§ 8 NOMINASJONSUTVALG
§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet.

§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kunstnerisk mangfold.

§ 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 9 KUNSTNERISK RÅD
§ 9.1 Styret er NBFs kunstfaglige råd og jury. Som kunstnerisk råd er styret ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
Styret delegerer kunstfaglige avgjørelser ved å oppnevne spesifikke kunstfaglige råd i forbindelse med ulike utstillingsprosjekter. Styret oppnevner juryrepresentanter til kunstnerkonkurranser.

§ 9.2 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 av rådets medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 9.3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Avgjørelser fattet av Kunstnerisk Råd kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 10 MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

§ 11 URAVSTEMNING
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning.
Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.
NBKs landsmøtevedtak og NBFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NBFs medlemmer.

Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 12 OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NBF skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NBFs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med NBFs formål.

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.