Norsk Billedhoggerforening

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Saker fra styret
Info fra styret

Styrereferat Norsk Billedhoggerforening 18.01.2011

E-post Skriv ut PDF

Styrereferat Norsk Billedhoggerforening 18.01.2011 kl.13-16.30
Tilstede: Gisle Harr, Christine Aspelund, Atle Selnes Nilsen, Helen Eriksen, Arve Bringaker
Referent: Helen Eriksen

Referatet ligger som vedlegg under

Attachments:
Download this file (REFERAT 18.01.2011 GODKJENT.pdf)REFERAT 18.01.2011 GODKJENT.pdf[ ]53 Kb
 

REFERAT STYREMØTE 13. DESEMBER 2010

E-post Skriv ut PDF

Tilstede:
Gisle Harr (møteleder), Fredrik Raddum, Arve Bringaker, Christine Aspelund.

Saksliste:

1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte, valg av referent2. Behandling av søknader om atelier i Hekkeveien

3. Personalsak

4. Søknader om medlemskap

5. Treverksted Blaker Skanse- Referat fra møte med Trond Solberg
- Økonomisk bidrag i forb. m. oppstart
- Vurdere organisasjonsform og juridisk enhet
- Valg av NBF-repr. til interimstyre 6. Konkurransebetingelser

7. Eventuelt


SAK 1:

1.1 Dagsorden godkjennes
1.2 Referent: Christine Aspelund
1.3 Referat fra forrige styremøte godkjennes

SAK 2: Søknader - atelierer i Hekkveien 5
I tillegg til søknader fra eksisterende leietagere om forlengelse av sine leiekontrakter, behandlet styret 4 eksterne søknader.
Vedtak: Leiekontrakt tilbys Josefine Lycke og Petter Hepsø

SAK 3: Personalsak: Unndratt offentlighet

SAK 4: Søknader om medlemskap
4.1 Nye medlemmer
Styret har vurdert 5 søknader om medlemskap i NBF.
Vedtak: Marianne Haukebø og Tor-Bjørn Adelgren opptas som nye medlemmer. Petter Solberg opptas som assosiert medlem.

4.2 Rutiner for opptak av nye medlemmer
Dette ble diskutert på forrige styremøte. Per i dag vurderes medlemssøknader så og si på hvert eneste styremøte, som regel mot slutten av møtene. Dette oppleves som lite tilfredsstillende mht. tidsrammen for møtene og krav til grundighet. Etter en diskusjon har man nå kommet frem til at det vil være mer hensiktsmessig å samle opp søknader for så å sette av egne møter et fåtalls ganger i året til å vurdere søknader. Dette vil sikre større grundighet og gjøre det lettere å likebehandle søknader.
Det er enighet i styret om å samle opp søknadene til 2- 4 møter i året.

4.3 Opptakskriterier
Det er ofte diskusjoner om hva slags nivå man skal legge seg på, rent faglig. Det er ikke alltid like lett å ta stilling til det innkomne dokumentasjonsmateriale. Dagens regelverk om krav til masternivå åpner for en tolkningsramme det kan være vanskelig å definere i tilfeller der formell kompetanse ikke foreligger.

Det bør diskuteres hvorvidt poengsystemet skal gjeninnføres som opptakskriterium. I tilfeller der begrunnelse for avslag etterspørres, vil poengsystemet gjøre det enklere å kommunisere en slik begrunnelse.

OBS: Endringer av opptakskriterier må gjøres på årsmøtet. Dette kan tidligst gjøres på årsmøtet i 2012 ettersom det ikke er innkommet noe slikt forslag om vedtektsendring til årsmøtet i 2011.

SAK 5: Blaker Skanse
Den 23. november hadde Gisle Harr et møte med Trond Solheim der de diskuterte NBFs rolle i forbindelse med etablering av treverkstedet. Trond Solberg formidlet behov og muligheter på Blaker.

Økonomi i etableringsfasen:
Det skal sendes søknad om økonomisk støtte til Norsk Kulturråd, men foreløpig er det ingen økonomi i prosjektet.

Spørsmålet er om NBF kan bidra med midler i etableringsfasen.
- Det trengs midler til å etablere en juridisk enhet.
- Det trengs midler til bl.a. frakt av trevirke. Dette vil bli materialer tilgjengelig for NBFs medlemmer.

Fylkeskommunen har satt av 1.2 millioner kroner til utvikling av Blaker Skanse, ingen av disse midlene er foreløpig hentet ut. Man har fått signaler om at en etablering av et fellesverksted for tre, med Billedhuggerforeningen som medaktør, vil kunne utløse tilskuddsmidler fra denne potten. Sørum kommune har et tydelig uttrykt ønske om kunst og kultur på Blaker Skanse (jfr. vår befaring på stedet).

Annet:
Det er mulig for NBFs medlemmer å leie egne lokaler på Blaker for kortere perioder umiddelbart. Info om dette, pluss prospekt, bør ut på våre hjemmesider.

Veien videre:
Det er viktig at NBF er tydelig tilstede i etableringsprosessen, slik at treverkstedets organisering formes slik det best vil være til gavn for medlemmene. NBFs tilstedeværelse vil dessuten gi faglig tyngde i forbindelse med søknader om støtte fra kulturråd og fylke, viktig for raskt å få økonomi i systemet.

Organisasjonsform:
Dette må utredes nøye. For å få til et godt resultat er forarbeidet viktig; gjør vi dette profesjonelt med veloverveide langsiktige planer, er det større sjanse for å lykkes i å skape et godt tilbud for NBFs medlemmer. Man kan f. eks. forestille seg et treverksted som NBF er med og bygger opp i startfasen, for at det etterhvert skal kunne leve sitt eget liv (á la A/L Steinskulptur).

Vi trenger informasjon og profesjonell veilednig vedrørende følgende:

Utforme en juridisk enhet

Organisasjonsform:
- Stiftelse? Hvem skal inkluderes i stiftelsen?
- Andelselag? (jfr. A/L Steinskulptur)
- Begge deler, stiftelse først, så etterhvert også et andelslag?

Hvordan informeres medlemmene?
Medlemmene får tilgang til utviklingen på Blaker via NBFs hjemmesider.

Vedtak:
Petter Hepsø velges som NBFs representant i Blaker Skanses interimstyre.

NBF legger ut for utgifter til frakt av materialer fra Gardermoen til Blaker (max kr. 5000). Beløpet skal innberegnes som en del av NBFs startkapital. Trematerialene må følges opp slik at de ikke forringes. Gisle formidler dette til Trond Solberg.

Daglig leder tar kontakt med jurist for å innhente råd og veiledning vedr. ulike organisasjonsformer. Advokat Eriksen spørres om reglene for en stiftelse. Det gjøres nødvendig forarbeid for å opprette en juridisk enhet. Gisle følger opp dette sammen med Arve.

Kontoret legger ut informasjon på hjemmesiden. Gisle utformer innholdet i samarbeid med kontoret.

Kontakt med A/L Steinskulptur for å innhente råd; historikk og erfaringer (Christine).

SAK 6:
Konkurransebetingelser
Saken utsettes til neste møte, tiden blir for knapp i denne omgang.

SAK 7:
Eventuelt

Informasjon: KIK-arkivet er flyttet opp til Hekkveien. NBF-bilder tas ut, resten skal sendes videre.

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NBF 17. NOVEMBER 2010

E-post Skriv ut PDF
Tilstede:
Gisle Harr (møteleder), Helen Eriksen, Frode Lillesund, Christine Aspelund.


Saksliste
1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte, valg av referent
2. Konkurransebetingelser
3. Treverksted Blaker Skanse
4. Ateliersøknader: fastsette møtedato rett etter søknadsfrist for vurdering av søknader
5. Hydrogenfabrikken i Fredrikstad
6. Referat fra møte i Tegnerforbundet 20. november
7. Nye medlemmer
8. Eventuelt  


SAK 1:
a) Dagsorden godkjennes
Saker under Eventuelt:
-  Skulpturkonkurranse i forb. m. kraftledning
-  Arbeidsavtaler og lønnsplassering av ansatte
Sak 2 utsettes til neste møte bl. a. etter ønske fra Arve Bringaker, men man ønsker likevel å starte en diskusjon på dagens møte.
b) Referent: Christine Aspelund
c) Referat fra forrige møte godkjennes med følgende merknad: Stavefeil (riktig navn på nytt medlem er Iselin Lønn).
OBS: Referat skal gjennomleses og godkjennes av styret før det legges ut på nett. Dette var ikke gjort i dette tilfellet.

SAK 2:  Konkurransebetingelser
- tidsfrister for ferdigstillelse av skulptur
I det siste har vi hatt endel større konkurranseprosjekter med veldig korte frister for ferdigstillelse av monumentalskulptur. Uforholdsmessig korte frister påfører kunstner ulemper.
En stresset arbeidsprosess er lite tilfredstillende, ikke minst fordi det ofte vil gå ut over kunstnerisk kvalitet. Tidspress kan dessuten påføre kunstner økonomiske belastninger (f.eks. ekstrautgifter til økt bruk av assistenter og annen produksjonsbistand som spiser av honoraret)

Eksempelvis var det i konkurransebetingelsene for både kongemonumentet og Amundsenmonumentet kun satt av ca. ett år frem mot avdukning. Dette er for kort frist. Spesielt tatt i betrakting av at slike prosjekter som regel involverer tidkrevende profesjonell teknisk bistand (f.eks. krever A/S Bronseskulptur på Helsfyr at det settes av minimum et halvt års produksjonstid for større skulpturarbeider for å kunne forsikre seg mot evt. feilstøp).

Styret ønsker en gjennomgang av NBFs rutiner vedrørende forarbeidet til ulike konkurranser. Saken anses som viktig og man ønsker å sette i gang en prosess. En del synspunkter blir luftet og det kommer frem forslag til videre fremdrift:
•    Nedsette en arbeidsgruppe
•    Innhente råd fra andre yrkesgrupper (f.eks. arkitekter)
•    Se på KORO-kontrakter
•    For å sikre større profesjonalitet rundt konkurranseprosjekter ønsker man bl.a. å nedtegne tydelige krav til oppdragsgiver: rimelige tidsfrister, skikkelige lokaliteter og tidsramme for utstilling av konkurranseforslagene, ...
Saken tas grundigere opp på et senere styremøte.


SAK 3:  Blaker skanse - fellesverksted for treskulptur
Bakgrunn: Brev fra Arne Rygvold om forpliktende samarbeid om økonomi og utvikling av fellesverksted for tre på Blaker Skanse (lokalene til den gamle lærerhøyskolen på Blaker).
Styret har engasjert seg i Blaker-prosjeket fordi det er en unik sjanse for NBF (i samarbeid med lokale krefter) til å kunne utvikle et senter for treskulptur; og således kunne tilby sine medlemmer tilgang til et godt treverksted (jfr. eksisterende verksteder for bronse og sten på Helsfyr). Styret er likevel usikker på om interessen/ behovet er stort nok hos medlemmene til at man tør å påta seg økonomiske forpliktelser. Imidlertid ser vi at NBFs tilstedeværelse og engasjement vil gi prosjektet nødvendig kunstfaglig tyngde, og dermed kunne bidra til å utløse offentlige midler, noe som i neste omgang vil komme NBFs medlemmer til gode.
•    Diskusjon om organisasjonsform
Styret er foreløpig kommet frem til følgende konklusjon:
•    Det er vanskelig for NBF å forplikte seg på faste månedlige utgifter
•    Vi er interessert i å inngå i en stiftelse
•    NBF kan bidra med startkapital (men altså ikke månedlige forpliktelser)
•    Vi er interessert i å inngå i en juridisk enhet
•    Vi ønsker en representant i et interimstyre
Veien videre: Vi må undersøke vilkårene for en stiftelse (hva er fallgruvene? - konsultér jurist!) Fortsette samtaler med Arne Rygvold, Trond Solheim og andre lokale krefter på Blaker.


SAK 4:  Møtedato
Vedtak: Nytt styremøte mandag 13. desember kl. 18:00 – 20:00


SAK 5:  Hydrogenfabrikken
Vedtak: Ståle sendes som vår representant


SAK 6:  Referat fra møtet 20.oktober vedr. overføring av post 74 til Norsk Kulturråd
Bakgrunnen for møtet var at Kulturdepartementet overfører bevilgninger til organisasjoner, fra departementet til Norsk Kulturråd. I begrunnelsen fra departementet heter det: «sikre en tilskuddsstruktur som gir oversikt, sammenheng og forutsigbarhet for brukerne, som er i tråd med sektorens behov, som sikrer at likeartede tiltak blir forvaltet på ens måte og som gir nødvendig fleksibilitet» Videre heter det: «Norsk kulturråd har fullmakt til å disponere innenfor den bevilgede rammen, men med en viss stabilitet fra år til år for de enkelte tiltakene».

Fra NBF stilte Gisle Harr og Christine Aspelund. Møtet ble avholdt i Tegnerforbundets lokaler.

Det råder stor usikkerhet hva et så omfattende reformforslag medfører for de ulike kunstnerorganisasjonene. Ingen av organisasjonene er konsultert eller informert i forkant. Man vet ingenting om hvordan støtteordninger kommer til å bli forvaltet av Kulturrådet, om hvordan langsiktighet, utviklingsmuligheter og økonomisk trygghet blir ivaretatt.
Møtet bar preg av mange spørsmål og få svar. Man besluttet derfor at man ville be om et møte med Kulturdepartementet. Styreleder i NBK, Hilde Rognskog, ville ta initiativet til dette.

I etterkant (innhentet info fra Gjert Gertsen, daglig leder i NBK): Møtet ble avholdt i Kulturdepartementet 28. oktober. Siden har det blitt sendt et skriv på vegne av kunstnerorganisasjonene til Kulturdepartementet der man tydeliggjør merknader til Kulturdepartementets fagproposisjon, brevet er undertegnet Hilde Rognskog (NBK), Anne Schäffer (Norsk kritikerlag / Kunstkritikk) og Jonas Ekeberg (Norsk kritikerlag / Kunstkritikk).


SAK 7:  Nye medlemmer
Det uttrykkes en liten frustrasjon over at opptak av nye medlemmer er noe som gjøres på hvert eneste styremøte. Er dette hensiktsmessig? Til sammenligning vurderer Tegnerforbundet medlemskapsøknader kun to ganger i året. Man diskuterer om dette kunne være en god løsning også for NBF; å samle opp søknader til en skikkelig gjennomgang og behandling kun et fåtalls ganger i året.
Vedtak: Saken utsettes


Sak 8:  Eventuelt

SAK 8.1:  Statnetts skulpturkonrurranse i forbindelse med nye kraftledninger
Frode Lillesund har kommet over et fagblad for arkitekter der Statnett annonserer en skulpturkonrurranse: De neste ti årene skal det bygges 1300 kilometer med nye kraftlinjer på kryss og tvers av landet. Statnett skal reise 3900 nye høyspentmaster, og en del av disse skal bli skulpturer. Dessuten kan flere eksisterende ”monstermaster” bli erstattet med skulpturer i forskjellige former i forbindelse med prosjektet. NBF ble ikke kontaktet i forbindelse med utlysningen. Konkurransen er per i dag opp og avgjort, men burde ha vært bekjentgjort for NBF’s medlemmer.
Vedtak: Statnett kontaktes og informeres om vår eksistens.
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NBF 17. NOVEMBER 2010

E-post Skriv ut PDF
Tilstede:
Gisle Harr (møteleder), Helen Eriksen, Frode Lillesund, Christine Aspelund.


Saksliste
1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte, valg av referent
2. Konkurransebetingelser
3. Treverksted Blaker Skanse
4. Ateliersøknader: fastsette møtedato rett etter søknadsfrist for vurdering av søknader
5. Hydrogenfabrikken i Fredrikstad
6. Referat fra møte i Tegnerforbundet 20. november
7. Nye medlemmer
8. Eventuelt  


SAK 1:
a) Dagsorden godkjennes
Saker under Eventuelt:
-  Skulpturkonkurranse i forb. m. kraftledning
-  Arbeidsavtaler og lønnsplassering av ansatte
Sak 2 utsettes til neste møte bl. a. etter ønske fra Arve Bringaker, men man ønsker likevel å starte en diskusjon på dagens møte.
b) Referent: Christine Aspelund
c) Referat fra forrige møte godkjennes med følgende merknad: Stavefeil (riktig navn på nytt medlem er Iselin Lønn).
OBS: Referat skal gjennomleses og godkjennes av styret før det legges ut på nett. Dette var ikke gjort i dette tilfellet.

SAK 2:  Konkurransebetingelser
- tidsfrister for ferdigstillelse av skulptur
I det siste har vi hatt endel større konkurranseprosjekter med veldig korte frister for ferdigstillelse av monumentalskulptur. Uforholdsmessig korte frister påfører kunstner ulemper.
En stresset arbeidsprosess er lite tilfredstillende, ikke minst fordi det ofte vil gå ut over kunstnerisk kvalitet. Tidspress kan dessuten påføre kunstner økonomiske belastninger (f.eks. ekstrautgifter til økt bruk av assistenter og annen produksjonsbistand som spiser av honoraret)

Eksempelvis var det i konkurransebetingelsene for både kongemonumentet og Amundsenmonumentet kun satt av ca. ett år frem mot avdukning. Dette er for kort frist. Spesielt tatt i betrakting av at slike prosjekter som regel involverer tidkrevende profesjonell teknisk bistand (f.eks. krever A/S Bronseskulptur på Helsfyr at det settes av minimum et halvt års produksjonstid for større skulpturarbeider for å kunne forsikre seg mot evt. feilstøp).

Styret ønsker en gjennomgang av NBFs rutiner vedrørende forarbeidet til ulike konkurranser. Saken anses som viktig og man ønsker å sette i gang en prosess. En del synspunkter blir luftet og det kommer frem forslag til videre fremdrift:
•    Nedsette en arbeidsgruppe
•    Innhente råd fra andre yrkesgrupper (f.eks. arkitekter)
•    Se på KORO-kontrakter
•    For å sikre større profesjonalitet rundt konkurranseprosjekter ønsker man bl.a. å nedtegne tydelige krav til oppdragsgiver: rimelige tidsfrister, skikkelige lokaliteter og tidsramme for utstilling av konkurranseforslagene, ...
Saken tas grundigere opp på et senere styremøte.


SAK 3:  Blaker skanse - fellesverksted for treskulptur
Bakgrunn: Brev fra Arne Rygvold om forpliktende samarbeid om økonomi og utvikling av fellesverksted for tre på Blaker Skanse (lokalene til den gamle lærerhøyskolen på Blaker).
Styret har engasjert seg i Blaker-prosjeket fordi det er en unik sjanse for NBF (i samarbeid med lokale krefter) til å kunne utvikle et senter for treskulptur; og således kunne tilby sine medlemmer tilgang til et godt treverksted (jfr. eksisterende verksteder for bronse og sten på Helsfyr). Styret er likevel usikker på om interessen/ behovet er stort nok hos medlemmene til at man tør å påta seg økonomiske forpliktelser. Imidlertid ser vi at NBFs tilstedeværelse og engasjement vil gi prosjektet nødvendig kunstfaglig tyngde, og dermed kunne bidra til å utløse offentlige midler, noe som i neste omgang vil komme NBFs medlemmer til gode.
•    Diskusjon om organisasjonsform
Styret er foreløpig kommet frem til følgende konklusjon:
•    Det er vanskelig for NBF å forplikte seg på faste månedlige utgifter
•    Vi er interessert i å inngå i en stiftelse
•    NBF kan bidra med startkapital (men altså ikke månedlige forpliktelser)
•    Vi er interessert i å inngå i en juridisk enhet
•    Vi ønsker en representant i et interimstyre
Veien videre: Vi må undersøke vilkårene for en stiftelse (hva er fallgruvene? - konsultér jurist!) Fortsette samtaler med Arne Rygvold, Trond Solheim og andre lokale krefter på Blaker.


SAK 4:  Møtedato
Vedtak: Nytt styremøte mandag 13. desember kl. 18:00 – 20:00


SAK 5:  Hydrogenfabrikken
Vedtak: Ståle sendes som vår representant


SAK 6:  Referat fra møtet 20.oktober vedr. overføring av post 74 til Norsk Kulturråd
Bakgrunnen for møtet var at Kulturdepartementet overfører bevilgninger til organisasjoner, fra departementet til Norsk Kulturråd. I begrunnelsen fra departementet heter det: «sikre en tilskuddsstruktur som gir oversikt, sammenheng og forutsigbarhet for brukerne, som er i tråd med sektorens behov, som sikrer at likeartede tiltak blir forvaltet på ens måte og som gir nødvendig fleksibilitet» Videre heter det: «Norsk kulturråd har fullmakt til å disponere innenfor den bevilgede rammen, men med en viss stabilitet fra år til år for de enkelte tiltakene».

Fra NBF stilte Gisle Harr og Christine Aspelund. Møtet ble avholdt i Tegnerforbundets lokaler.

Det råder stor usikkerhet hva et så omfattende reformforslag medfører for de ulike kunstnerorganisasjonene. Ingen av organisasjonene er konsultert eller informert i forkant. Man vet ingenting om hvordan støtteordninger kommer til å bli forvaltet av Kulturrådet, om hvordan langsiktighet, utviklingsmuligheter og økonomisk trygghet blir ivaretatt.
Møtet bar preg av mange spørsmål og få svar. Man besluttet derfor at man ville be om et møte med Kulturdepartementet. Styreleder i NBK, Hilde Rognskog, ville ta initiativet til dette.

I etterkant (innhentet info fra Gjert Gertsen, daglig leder i NBK): Møtet ble avholdt i Kulturdepartementet 28. oktober. Siden har det blitt sendt et skriv på vegne av kunstnerorganisasjonene til Kulturdepartementet der man tydeliggjør merknader til Kulturdepartementets fagproposisjon, brevet er undertegnet Hilde Rognskog (NBK), Anne Schäffer (Norsk kritikerlag / Kunstkritikk) og Jonas Ekeberg (Norsk kritikerlag / Kunstkritikk).


SAK 7:  Nye medlemmer
Det uttrykkes en liten frustrasjon over at opptak av nye medlemmer er noe som gjøres på hvert eneste styremøte. Er dette hensiktsmessig? Til sammenligning vurderer Tegnerforbundet medlemskapsøknader kun to ganger i året. Man diskuterer om dette kunne være en god løsning også for NBF; å samle opp søknader til en skikkelig gjennomgang og behandling kun et fåtalls ganger i året.
Vedtak: Saken utsettes


Sak 8:  Eventuelt

SAK 8.1:  Statnetts skulpturkonrurranse i forbindelse med nye kraftledninger
Frode Lillesund har kommet over et fagblad for arkitekter der Statnett annonserer en skulpturkonrurranse: De neste ti årene skal det bygges 1300 kilometer med nye kraftlinjer på kryss og tvers av landet. Statnett skal reise 3900 nye høyspentmaster, og en del av disse skal bli skulpturer. Dessuten kan flere eksisterende ”monstermaster” bli erstattet med skulpturer i forskjellige former i forbindelse med prosjektet. NBF ble ikke kontaktet i forbindelse med utlysningen. Konkurransen er per i dag opp og avgjort, men burde ha vært bekjentgjort for NBF’s medlemmer.
Vedtak: Statnett kontaktes og informeres om vår eksistens.
 

Referat fra styremøte i NBF 13.10.2010

E-post Skriv ut PDF

Tilstede: Ståle Sørensen, Gisle Harr, Fredrik Raddum, Christine Aspelund, Helen Eriksen, Arve Bringaker, Petter Hepsø, Frode Lillesund.

1. Nytt fra skulpturkontoret

-Roald Amundsen konkurranse; konkurransen gjennomført og vinner kåret (Håkon Fagerås). Det ble nevnt at deltakertallet var litt lavt (ca 30). Det ble uttrykt misnøye med at lokalene for konkurransen ikke var tilfredsstillende, og utstillingspeioden for kort. Deltakere i slike konkurranser fortjener å bli behandlet med respekt for sin innsats. (man jobber tross alt gratis i slike åpne konkurranser.) det ble diskutert hvorvidt det er mulig i fremtiden, å orientere konkurranseholdere på forhånd om nødvendig standard som kreves i slike arrangement.

-Bratislava utstilling. –ny runde? Dette tas til vurdering når det kommer tilbud.

-Florø arrangement; vellykket! (flere innkjøp)

-Bærums Verk; vellykket! Ny utstilling under planlegging som (sammen med NBF-medlemmer) skal ta for seg ”milepæler”i norsk skulptur.

-drift og vedlikehold av billedhoggerhuset:

-fordeling av ansvar for utleie av lokaler (tas opp sammen med kontraker og leieforhold i november)

-nye vinduer på kjøkken godkjent. (dette har allerede blitt regnet med i forrige gjennomgang av oppgradering av huset)

-ferdigstilling av kjøkken ansvar delegert til Arve

-utelys det må foretas innkjøp av provisorisk utelys som kan fungere til det evt. Blir aktuelt å restaurere originallys.

  1. Norsk Skulpurbiennale

utsatt pga. vedlikeholdsarbeid på vigelandsmuseet.

Det ble stilt spørsmål ved finansiering av kunstprosjekter og kunstnervederlag. Kan NBF hjelpe Vigelandsmuseet å søke penger til utstillingsvederlag?.

  1. Ledermøte i Berlin.

Gisle ga referat fra møtet. Det ble bl.a. diskutert en del rundt mulige alternativer når det gjelder stipendbehandlingen.

Gisle legger ut eget skriftlig referat fra møtet.

4. nytt fra skulpturarena Øst:

Skulpturarena Ø har fått positiv respons på søknad til Rom for Kunst, og får støttet 100 000 kr til div. oppgraderings utgifter.

- det har ellers vært mye aktivitet både i galleriet på t-banehallen og billedhoggerhuset. Døgnflueprosjektene går bra i hagen. Og åpent hus i var svært vellykket med bra oppmøte og mye positiv respons.

  1. Dato for årsmøtet 2011

blir 10. Februar. Innkallese sendes ut 10. Desember. Det vil også sendes ut i samme rundskriv, en oppfordring til de medlemmer som kun ønsker elektronisk post til å bekrefte dette. Dette kan spare NBF både tid og penger (og miljø).

6. gjennomgang av styre og jurymedlemmers rutiner.

Vedtatt; varaens rolle er rangert. Høyest rangert vara trer inn når styret ikke er fulltallig. Varaen oppfordres både til oppmøte og aktiv diskusjon ved alle styremøter, men må tre tilbake ved avstemming når styret er fulltallig.

Styremedlemmer bes melde ifra til styreleder (så snart som mulig) hvis de ikke har mulighet til å delta ved styremøter. Styreleder varsler videre at det er viktig for vara å møte.

Det vil evt. ved neste styremøte bli tatt opp andre forslag til vedtekter som kan gi styrets medlemmer og varamedlemmer klarere rolle- og ansvarsfordeling.

7. Nye medlemmer: Iselin Lønes og Else Marie Hagen.

Assosiert medlem; Øystein Viem

8. Evt: -

Det har blitt forandret at NBF (og andre kunstnerorganisasjoner) nå skal motta støtte fra Kulturrådet og ikke lenger fra kulturdepartementet. I denne anledning holdes der et møte i tegneforbundet tirsdag 20. Kl.14.00 for orientering om hvordan dette skal virke. Gisle og Christine blir med på møtet.

-angående sak fra forrige (ekstraordinært) styremøte. Det ble lest opp brev fra fornærmede i saken. Styret står ved det som ble vedtatt forrige gang, og anser seg ferdig med saken.

-oppdatering i sak angående verksted på Blaker; Styret er fortsatt positive til leie av verksted for medlemmer ved tresenteret. Men styret trenger tydeligere rammer for hvilken avtale de skal inngå. Prospekt over stedet. Hva ligger i prisen (2500 kr pr mnd)? Hvilke evt. Ekstra utgifter kan komme? Strøm? Vedlikehold? Verksstedsopplæring?...

dato for neste styremøte: 17. Nov 18.00-20.00.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakttider:
Mandag-fredag 9.30-15.00


Adresse:

Hekkveien 5
0571 Oslo

Kontakt:

Tel: +47 22 37 77 80
Fax: +47 22 37 53 47
e-post: [email protected]
Andre nettsteder med NBF:

Norsk BilledhoggerforeningNewsflash

Medlemskap i Norsk Billedhoggerforening gir deg som kunstner en rekke fordeler og tilbud. Sjekk ut vår side om søknad om medlemskap i NBF!