Norsk Billedhoggerforening

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Medlemskap Vedtekter

Vedtekter NBF

E-post Skriv ut PDF

VEDTEKTER FOR NORSK BILLEDHOGGERFORENING

 

1.              Organisasjonsform og formål
Norsk Billedhoggerforening (NBF) er fagforening for norske billedhoggere og utenlandske billedhoggere bosatt i Norge.
NBF har til formål å fremme billedhoggernes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser, samfunnets forståelse for og bruk av skulptur, og gode kollegiale forhold.
NBF er ansvarlig for driften av Skulpturkontoret.
NBF er eier av lokaler og fast inventar i A/S Bronseskulptur.
NBF er representert i A/S Bronseskulpturs råd med 3 medlemmer som velges på NBF's årsmøte.
NBF er grunnorganisasjon av Norske Billedkunstnere (NBK).

2.              Medlemskap
Norske billedhoggere og utenlandske billedhoggere bosatt i Norge har rett til medlemskap dersom de oppfyller opptaksvilkårene vedtatt på NBF's årsmøte. Ved henvendelse om medlemskap mottar søkeren NBF's gjeldende vedtekter og opptakskriterier. Søknad om medlemskap rettes skriftlig til NBF's styre. Kunststuderende og søkere som ikke kvalifiserer til fullverdig medlemskap, men som ellers viser vilje til å bli yrkesaktive billedhoggere, kan bli assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett eller valgbarhet til NBF's tillitsverv.?De assosierte medlemmene kan velge en observatør til NBF's styre.

3.              Medlemsforpliktelser
Medlemmene betaler kontingent gjennom NBK som i følge gjeldende vedtak fordeler midlene mellom NBF og NBK. Assosierte medlemmer betaler kontingent direkte til NBF.
Medlemmer som innen årets utgang og etter skriftlig varsel ikke har betalt kontingent, mister sitt medlemskap. Medlemskap oppnås på nytt etter at skyldig kontingent er betalt. Ved medlemskap gis NBF og NBK fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med stat, fylker, kommuner og andre institusjoner på medlemmets vegne. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter, innen NBK's vedtekter eller de rammer landsmøte trekker opp, også avtaler om rett til bruk av de av medlemmets verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av.

4.              Årsmøte
Årsmøte er NBF's øverste organ.
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned.
Styret sender innkalling med foreløpig dagsorden til medlemmene senest 8 uker før møtet.  Saker som medlemmene vil ha tatt opp på møtet og dagsorden med samtlige sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan behandles på årsmøtet.
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte. Assosierte medlemmer møter uten stemmerett. Medlem som er forhindret fra å møte, kan stemme gjennom skriftlig fullmakt. Fullmakt med åpent mandat sendes et annet medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan møte med mer enn 3 fullmakter. Beslutning fattes med alminnelig flertall så sant vedtektene ikke krever annet. Årsmøte er beslutningsdyktig når det er lovelig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles nytt årsmøte innen 4 uker. Dette årsmøte kan bare behandle de saker som var fremmet for det første årsmøtet.

Årsmøte behandler:
Årsmelding og regnskap for NBF og Skulpturkontoret,? saker fremmet gjennom eller av styret og handlingsprogram.
Valg av styre.
Valg av A/S Bronseskulpturs råd.
Valg av Nominasjonskomité.
Nominasjonskomiteen består av 3 medlemmer + 1 vara.
Nominasjonskomiteen nominerer kandidater til styret og andre verv.
Alle NBFs verv velges for to år av gangen.

5.              Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når mer enn 1/10 av medlemmene eller et flertall i styret krever det.
Krav om ekstraordinært årsmøte sendes skriftlig til styret.
Alle sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker kravet gjelder, kan behandles på møtet. Saksgangen er ellers som for årsmøtet.

6.              Styre
Styret er NBF's utøvende organ.
Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt.
Styret er ansvarlig for Skulpturkontorets daglige drift og ansetter kontorets personell.  Styret er NBF's kunstneriske råd.
Styret består av styreleder og 6 styremedlemmer hvorav ett medlem er de ansattes representant. Det tilstrebes at NBF`s styre er representert i NBK styret. Styret avholder minst 10 styremøter i året og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra møtene. Styremedlemmer velges for en periode av to år.

7.              Medlemsmøte
NBF avholder minst fire medlemskvelder i året. I tillegg skal styret innkalle til medlemsmøter når viktige saker skal diskuteres - f eks i forkant av NBK´s landsmøte.

8.              Uravstemning
Årsmøtet kan vedta at en sak avgjøres gjennom uravstemning.
Likeledes kan styret la saker av stor betydning for enkeltmedlemme gå til uravstemning, men styret kan ikke bruke uravstemning for å omstøte årsmøtevedtak.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBK's vedtekter, er også bindende for NBF og NBF's medlemmer.

9.              Vedtektsendringer
Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall.
Vedtektsendringer anses endelig vedtatt når de er godkjent av NBK's landsmøte.

10.   Oppløsning
Oppløsning av NBF kan bare skje på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.
Møte innkalles med 12 ukers varsel.
Møtet tar stilling til hvordan NBF's arkiver og økonomiske verdier skal oppbevares og anvendes videre, fortrinnsvis i overensstemmelse med NBF's formål.

 

Vedtatt på NBFs årsmøte 19.04.2012

Sist oppdatert tirsdag 08. mai 2012 14:35  

Kontakttider:
Mandag-fredag 9.30-15.00


Adresse:

Hekkveien 5
0571 Oslo

Kontakt:

Tel: +47 22 37 77 80
Fax: +47 22 37 53 47
e-post: [email protected]
Andre nettsteder med NBF:

Norsk BilledhoggerforeningNewsflash

Medlemskap i Norsk Billedhoggerforening gir deg som kunstner en rekke fordeler og tilbud. Sjekk ut vår side om søknad om medlemskap i NBF!